Baner
lego bojka
20.06.2021

Nadzwyczajne złagodzenie kary w sprawie o zbrodnię- art. 156 k.k., sukces adwokata

Sąd Okręgowy w Radomiu, w sprawie za sygn. akt II K 146/20, dnia 16 czerwca 2021 r. wydał wyrok w którym to uznał Klienta adwokat Agnieszki Prętczyńskiej za winnego popełnienia czynu z art. 156 § 1pkt 2 k.k., przyjmując, że Oskarżony ugodził Pokrzywdzonego nożem, czy doprowadził do sytuacji realnie zagrażającej życiu Pokrzywdzonego.

W myśl art.  156 §  1 pkt 2 k.k.: "Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3".
 

Sąd Okręgowy w Radomiu w niniejszej sprawie uznał, że nawet najniższa kara przewidziana za to przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa i na podstawie art. 60§2 i §6 pkt 2 k.k.  wymierzył Oskarżonemu karę roku pozbawienia wolności. Na mocy art. 69§1 i 2 k.k. w zw. z art. 70 § 2 k.k. warunkowo zawieszając wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres 2 (dwóch) lat próby.

W postępowaniu zastosowano instytucję nadzwyczajnego złagodzenia kary.

Prokurator wnosił o orzeczenie względem Oskarżonego kary 4 lat bezwzględnego pozbawienia wolności.

Sprawę od momentu zatrzymania Oskarżonego prowadziła adwokat Agnieszka Prętczyńska. W sprawie nie stosowano tymczasowego aresztownia- wbrew woli Prokuratora. Prawidłowy przebieg postępowania został zabezpieczony zastosowaniem dozoru i poręczenia majątkowego w wysokości 40 000,00 zł. Adwokat Agnieszka Prętczyńska osobiście uczestniczyła we wszystkich rozprawach.

Klient jest usatysfakcjonowany z rozstrzygnięcia.

 

Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka

świadczy usługi adwokackie w sprawach z zakresu prawa karnego na terenie całego województwa mazowieckiego, a także w sytuacjach wyjątkowych, w sprawach o zbrodnie oraz grożących realnie wysokim wymiarem kary bezwzględnego pozbawienia wolności- również w innych częściach kraju.