Zatrzymanie, które następuje na okres zasadniczo do 48 godzin, nie musi oznaczać zastosowania względem Zatrzymanego aresztu, który to następuje już na dłuższy okres czasu- zazwyczaj co najmniej na 3 miesiące. Poleca się zatem zachowanie spokoju i podejmowanie racjonalnych działań...

Zgodnie z treścią art. 212 § 1 k.k. odpowiada za zniesławienie ten, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które ...

W artykule omówiona została karalność przygotowania do przestępstwa wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej, uczestniczenia w obrocie.