Baner

Inne sprawy

Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka zapewnia obsługę prawną w sprawach cywilnych, w szczególności o roszczenia majątkowe oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc prawna w sprawach cywilnych świadczona jest kompleksowo i obejmuje doradztwo prawne, prowadzenie negocjacji, sporządzanie wszelakich pism, a także zastępstwo procesowe.

Usługi pomocy prawnej świadczone są w sprawach o roszczenia z:

  • umowy sprzedaży,
  • umowy o świadczenie usług,
  • umowy dostawy,
  • umowy najmu,
  • umowy dzierżawy,
  • umowy zlecenia,
  • umowy o dzieło,
  • tytułu zachowku,
  • tytułu podziału majątku wspólnego.

Prowadzę sprawy o zapłatę, o odszkodowanie z tytułu niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się z zobowiązania, a także o zapłatę kary umownej. Wspieram w procesie egzekucji należności, po wygranym procesie. Ponadto, przygotowuję oraz opiniuję umowy.

Zainteresowanych zapraszam do kontaktu.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska

Tel. 531 200 352