Baner
filary
27.06.2017

Wydanie przez Sąd Okręgowy Warszawa Praga postanowienia o udzieleniu przerwy w karze

W dniu 8 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie, VIII Wydział Penitencjarny, w sprawie o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności prowadzonej pod sygn. akt VIII Kow 1692/17/pr, udzielił skazanemu, którego obrońcą byłam w niniejszym postępowaniu, przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z przyczyn zdrowotnych.

Wyrok jest prawomocny i wykonalny.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska udzieliła Skazanemu, który został uznany winnym czynów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, popełnionych w ramach grupy przestępczej, pomocy w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej dla skutecznego wnioskowania o przerwę w karze. Zważyć bowiem należy, że treść art. 19 § 3 k.k.w. nie pozostawia wątpliwości, że to składający wniosek w postępowaniu wykonawczym jest obowiązany do uzasadnienia zawartych w nim żądań w stopniu umożliwiającym jego rozpoznanie, w szczególności do dołączenia odpowiednich dokumentów, zaś w przypadku niewykonania tego obowiązku można pozostawić wniosek bez rozpoznania. Nieuzasadnienie zawartych we wniosku żądań oraz niewskazanie dowodów na ich poparcie jest brakiem formalnym wniosku, a ewentualną decyzję w przedmiocie pozostawienia go bez rozpoznania powinno poprzedzać wezwanie do usunięcia tego braku w trybie art. 120 §1 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w. (vide: Postulski K. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, WKP, 2017). W związku z zawężeniem przesłanek udzielenia przerwy w karze z przyczyn zdrowotnych, kwestią zasadniczą przy rozpoznaniu wniosku o udzielenie przerwy z tego powodu jest ustalenie występowania u skazanego ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary, czyli takiej sytuacji, w której pobyt skazanego w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Z pewnością na ocenę występowania takiej sytuacji po stronie skazanego nie pozwalało dołączone do wniosku obrońcy pismo z Kliniki Uniwersytetu o planowanym przyjęciu na Oddział Chirurgiczny Kliniki. Słusznie więc sąd a quo uznał, iż w celu wykazania okoliczności wymaganych przepisem art. 150 §1 i 2 k.k.w. w zw. z art. 153 §1 k.k.w. należało przede wszystkim przedstawić zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia skazanego oraz udokumentowanie terminów ewentualnych kolejnych zabiegów leczniczych.