Baner
ustawa o przeciwdzialaniu narkomanii
09.06.2022

Wstrzymanie wykonania kary w sprawie o obrót narkotykami, odroczenie wykonania a kasacja do Sądu Najwyższego

W sprawach z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii postępowanie jest z natury rzeczy bardziej wymagające dla obrońców, aniżeli w innych. Jednakże nie oznacza to, że sytuacja jest beznadziejna. Przykładem istnienia różnorodnych możliwości obrony jest z pewnością instytucja wstrzymania wykonania kary, przewidziana w art. 9 Kodeksu karnego wykonawczego. Zgodnie z art. 9 § 3 k.k.w., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2012 r., postanowienie w postępowaniu wykonawczym staje się wykonalne z chwilą wydania, chyba że ustawa stanowi inaczej lub sąd wstrzyma jego wykonanie.

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary składany jest zasadniczo albo w związku ze złożeniem wniosku o odroczenie wykonania kary, albo też w związku z wnoszeniem kasacji do Sądu Najwyższego, tudzież w obu tych trybach. Ponieważ do adwokat Agnieszki Prętczyńskiej klient zgłosił się w związku z potrzebą złożenia kasacji od prawomocnego wyroku orzekającego bezwzględną karę pozbawienia wolności za czyn z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ta złożyła w jego imieniu zarówno wniosek o odroczenie wykonania kary jak i kasację, w obu tych postępowaniach żądając wstrzymania wykonania kary. Z racji na wniesienie kasacji na dniach, w pierwszej kolejności Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej dnia 3 czerwca br. pochylił się nad wnioskiem obrońcy i uznał w postępowaniu za sygn. akt II Ko 787/22 jego zasadność.

Bacząc na uwzględnienie ww. wniosku, warto dodać, że sąd miał za pewne na względzie wysoką szkodliwość orzeczenia natychmiastowego wykonania kary względem skazanego z racji na jego stan zdrowia. Zważyć bowiem należy, że stan zdrowia skazanego odgrywa kluczową rolę w toku postępowania o odroczenie wykonania kary. W przypadku kasacji będą to inne powody, bowiem tam pierwszoplanową rolę ma zasadność złożonej kasacji, o czym warto pamiętać sporządzając pisma.

Dodajmy, że z racji na wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania kary, Mocodawca adwokat Agnieszki Prętczyńskiej jest usatysfakcjonowany a poszukujących pomocy obrońcy w sprawach karnych zachęcamy do kontaktu z kancelarią.