Baner
wyrok sadu
11.01.2021

Warunkowe umorzenie postępowania karnego- posiadanie mefedronu

Bronionemu przed adwokat Agnieszkę Prętczyńską oskarżonemu zarzucono, że posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomani z dnia 29 lipca 2005 roku substancje psychotropowe w postaci mefedronu (4- MMC) w ilości 19,15 grama tj. czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

W skutek osiągnięcia porozumienia przez obrońcę z Prokuratorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ do sądu skierowany został wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, II Wydział Karny, w sprawie prowadzonej za sygn. akt II K 902/20 po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2021 roku sprawy oskarżonego ustalając jego winę, odstąpił od ukarania i na podstawie art. 66 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 67 § 1 k.k. postępowanie karne wobec niego warunkowo umorzył na okres próby wynoszący 1 rok.

Wyrok jest prawomocny. Klient jest usatysfakcjonowany ze sposobu załatwienia sprawy.

Przy okazji przypominamy, że zgodnie z art.  66 Kodeksu karnego:

§  1.  Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.
§  2.  Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

 

Zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania jest możliwe tylko wtedy, gdy koniunkcyjnie występują ściśle określone okoliczności, mające w większości charakter materialnoprawny, warunkujące uznanie niecelowości kontynuowania postępowania karnego. Zatem sąd meriti ma prawo (a nie obowiązek) warunkowo umorzyć postępowanie, w wypadku łącznego spełnienia wszystkich przewidzianych przez ustawę przesłanek, tj. wówczas, kiedy:

  • wina sprawcy i społeczna szkodliwość czynu nie są oceniane jako znaczne,
  • brak jest wątpliwości co do okoliczności popełnienia czynu;
  • sprawca dotychczas nie był karany za przestępstwo umyślne;
  • postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, zaś w szczególności nie popełni przestępstwa (arg. ex art. 66 § 1 k.k.);
  • występek jest zagrożony karą do 5 lat (od 1 lipca 2015 r.) pozbawienia wolności (arg. ex art. 66 § 2 k.k.).

Wszystkie przesłanki warunkowego umorzenia postępowania bezwzględnie muszą ziścić się w momencie stosowania tego instrumentu probacyjnego, zważyć, bowiem należy, że warunkowe umorzenie postępowania jest dobrodziejstwem zapewniającym sprawcy czynu niekaralność.

 

Zainteresowanych pomocą adwokata w sprawach karnych zapraszamy do kontaktu:

Adwokat Agnieszka Prętczyńska

Kancelaria Adwokacka Sprawy Karne- tel. 531 200 352