Adwokat karne Agnieszka Pretczynska
orzel
05.01.2023

Skuteczna obrona w sprawie o zakazanie zbliżania się do mieszkania na podstawie art. 11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Adwokat Agnieszka Prętczyńska ponownie pomogła w sprawie o o zakazanie zbliżania się do mieszkania na podstawie art. 11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie za sygn. akt II Ns 564/22 orzekł zgodnie z żądaniem adwokata i oddalił wniosek.

W niniejszym postępowaniu Wnioskodawczyni żądała aby sąd zakazał Uczestnikowi, reprezentowanemu przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską, zamieszkiwania i zbliżania się do mieszkania należącego do stron tegoż procesu, obecnie uwikłanych w postępowanie rozwodowe. Podnosiła, że Uczestnik postępowania stosuje przemoc psychiczną względem niej i dzieci, czym czyni niemożliwym wspólne zamieszkiwanie a na dowód tegoż przedłożyła nagrania. Adwokat Agnieszka Prętczyńska udowodniła, że nie tylko Uczestnik bywa, że zachowuje się nieprawidłowo, ale także dotyczy to Wnioskodawczyni. Nadto, podnosiła, że wskazywane zachowania Uczestnika postępowania nie charakteryzują się taką intensywnością ażeby uzasadniały zastosowanie rozwiązań dopuszczalnych w myśl ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, argumentując, że celem obowiązującej od 29 lipca 2005 r. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie było zapewnienie bezpieczeństwa osobom, wobec których stosowana jest agresja, a nie rozwiązywanie problemów małżeńskich powstałych na skutek różnicy charakterów, czy sytuacji finansowej. Regulacja służy ochronieniu ofiary przemocy przez oprawcą znajdującym się w jej bezpośrednim otoczeniu, od którego nie ma innej możliwości szybko się uwolnić.

Warto na kanwie tejże sprawy przypomnieć, że zgodnie z art. 11a u.p.p.r. w sprawach o zobowiązanie członka rodziny, zajmującego wspólnie mieszkanie, do opuszczenia mieszkania na żądanie osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym. Sprawy te podlegają rozpoznaniu na rozprawie, która powinna odbyć się w terminie miesiąca od dnia wpływu wniosku. Postanowienie jest wykonalne z chwilą ogłoszenia i może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności.

Klient jest usatysfakcjonowany z rozstrzygnięcia.

Link do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Kliknij

 

 

 

 

 

 

 

 

tagi: skuteczny adwokat, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania, oddalenie wniosku o zakazanie zbliżania, adwokat warszawa, kancelaria karna, przemoc w rodzinie