Baner
ASSS
10.06.2021

Rozłożenie grzywny na raty na okres 3 lat- postępowanie karne wykonawcze

Sąd Okręgowy w Warszawie, XV Wydział Wykonywania Orzeczeń, dnia 27 maja 2021 r. wydał postanowienie w sprawie prowadzonej za sygn. akt XV Ko 633/21 na mocy, którego to rozłożył na 36 rat zapłatę grzywny i kosztów sądowych orzeczonych względem Skazanej, reprezentowanej przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską.

Na kanwie tejże sprawy wskazać trzeba, że aby uzyskać skutecznie rozłożenie grzywny na raty koniecznym jest wykazanie w postępowaniu, że natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, a także że realnie istnieje możliwość jej zapłaty. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Krakowie w postanowieniu z dnia 31 sierpnia 2018 r., sygn. akt II AKzw 707/18: "Orzekając o rozłożeniu grzywny na raty, sąd powinien kierować się nie tylko prognozą, że natychmiastowe jej wykonanie pociągnie dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, ale i możliwością spłacenia przez skazanego tej należności w ratach. Jeśli skazany nie jest w stanie uiszczać grzywny nawet w formie rat, przemawia to za odmówieniem wnioskowi, bo w razie uwzględnienia wniosku doszłoby do odwołania postanowienia o rozłożeniu grzywny na raty".

Zgodnie z art.  49 k.k.w.: §  1. Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie. §  2. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat.

Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka

prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego!