Adwokat karne najlepszy adwokat
odszkodowania
31.01.2017

Proces likwidacji szkody osobowej przez Ubezpieczyciela z OC

Ze względu na znaczną ilość publikacji w tym zakresie pozwolę sobie ograniczyć tenże artykuł do przybliżenia poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych kwestii związanych z dowodzeniem szkody, krzywdy i ich wysokości.

Po primo, zawsze polecam spokojne i staranne przygotowanie się do zgłoszenia roszczeń z umowy ubezpieczenia. Proste poinformowanie Ubezpieczyciela o wysokości żądanych kwot, zawierające opis sytuacji życiowej poszkodowanego bez przedłożenia wystarczającej ilości materiału dowodowego jest o tyleż ryzykowne, że może skutkować wydaniem decyzji o braku zasadności roszczeń lub decyzji przyznającej niskie świadczenia. Odwołania zaś w ramach tegoż samego Ubezpieczyciela charakteryzują się niską skutecznością.

Tym samym poszkodowany winien najpierw zgromadzić kompletną dokumentację medyczną z leczenia (od każdego lekarza u którego chociażby raz się leczył po wypadku i w jego konsekwencji!), zadbać o uzyskanie zaświadczenia od pracodawcy, tudzież zeznania podatkowego dokumentującego dochody osiągane przed wypadkiem oraz po, przygotować faktury i rachunki potwierdzające koszty leczenia, dokumentację z rehabilitacji, ewentualnie także kosztorysy dalszego leczenia, rehabilitacji czy laseroterapii.

Oczywiście dokumentacja w każdej sprawie jest inna, bowiem zależy od sytuacji życiowej poszkodowanego. Przykładowo w sprawie w której poszkodowany był członkiem klubu sportowego a w wypadku doznał wieloodłamowego złamania kończyny zasadnym będzie przedłożenie zaświadczenia od trenera klubu. Z kolei w postępowaniu w którym poszkodowany miał zaplanowany urlop zagraniczny czy też miał wziąć udział w jakimś ważnym wydarzeniu rodzinnym rozsądnie będzie przedłożyć Ubezpieczycielowi umowę z biurem podróży czy też oświadczenia świadków.

Dopiero posiadając pełną dokumentację doznanej krzywdy i poniesionej szkody polecam zgłaszać roszczenia z umowy ubezpieczenia OC. Rzetelne przygotowanie zazwyczaj uznawane jest przez Ubezpieczycieli za zagrażające postępowaniem sądowym, a tym samym powoduje wypłacanie wyższych kwot bezspornych.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska