Baner na SG poprawiony FINAL

Wygrana w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego lub o obniżenie alimentów

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie, VI Wydział Rodzinny i Nieletnich, wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt VI RC 254/17 o uchylenie obowiązku alimentacyjnego zgodnie z żądaniem Pozwanej reprezentowanej przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską powództwo o uchylenie obowiązku alimentacyjnego oddalił. Nadto, oddalił żądanie ewentualne o obniżenie alimentów i zasądził od Powoda na rzecz Pozwanej kwotę 2 400 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego pozwanej.

Wyrok jest prawomocny i wykonalny.