Baner na SG poprawiony FINAL

Umorzenie dochodzenia w sprawie o kradzież z włamaniem

adwokat karne warszawa

Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota w Warszawie umorzyła dochodzenie prowadzone pod sygn. akt PR 4 Ds. 1103.2019/III przeciwko mojemu Mocodawcy Sebastianowi P. podejrzanemu o czyn z art. 279 par. 1 Kodeksu Karnego tj. o kradzież z włamaniem.

Umorzenie nastąpiło na bazie art. 17 par. 1 pkt 1 Kodeksu postępowania karnego czyli z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Jak stwierdził Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota w uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu dochodzenia: "brak jest jednoznaczych w swej wymowie dowodów wskazujących bezspornie, że to podejrzany dopuścił się zarzuconego mu czynu".

Z wyniku sprawy mój Mocodawca jest usatysfakcjonowany.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska

 

 

Uchylenie stosowania tymczasowego aresztowania w sprawie o zabójstwo

W sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie pod sygn. akt PO I Ds.166.2018 Prokurator złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie mojego Mocodawcy, któremu to postawiono zarzut zabójstwa z art. 148 kodeksu karnego. Wyrokujący w sprawie Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli przychylił się do wniosku i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Z przyjemnością informuję, że na skutek zażalenia, które to rozpoznał Sąd Okręgowy w Warszawie, uwzględnione zostały zarzuty obrony co do rozstrzygnięcia Sądu I Instancji i uchylono stosowanie tymczasowego aresztowania. Należy w tym zakresie dodać, że swoją decyzję Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli oparł na zeznaniach wyłącznie jednego świadka, którego wiarygodność musiała budzić wątpliwości, co też słusznie zauważył w ślad za obroną Sąd Okręgowy w Warszawie.

Mój Mocodawca pozostaje na wolności, jednakże zważyć należy, że sprawa jest jeszcze w toku.

Z poważniem

Adwokat Agnieszka Prętczyńska

Wywiad dla Wolters Kluwer- adwokat posiadanie narkotyków, umorzenie postępowania

Z przyjemnością informuję, że w wyniku wyjątkowej rozmowy z redaktor portalu prawo.pl Moniką Sewastanowicz (wydawca Wolters Kluwer, lider w zakresie współpracy z profesjonalistami z obszaru prawa, biznesu i administracji publicznej) powstała publikacja w przedmiocie posiadania narkotyków i wynikających z tego konsekwencji. Z artykułem można zapoznać się na stronie:

Adwokat Agnieszka Prętczyńska wywiad w przedmiocie posiadania narkotyków, umorzenie przy nieznacznej ilości

Zachęcam do lektury!

Rozbój- kara mieszana, niska kara pozbawienia wolności

Adwokat Agnieszka Prętczyńska, będąc obrońcą w sprawie o rozbój z art. 280 § 1 kodeksu karnego, przy istniejącym jako dowód w postępowaniu nagraniu z monitoringu, uzyskała na rzecz Łukasza R. wyrok co prawda uznający jego winę, jednakże z karą wyłącznie 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dodać należy, że za tego rodzaju czyn ustawa przewiduje karę minimalną w wysokości 2 lat pozbawienia wolności.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie prowadzonej pod sygn. akt IX Ka 1101/18 wyrokiem z dnia 8 stycznia 2019 r. wymierzył bronionemu przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską oskarżonemu karę mieszaną za rozbój. Orzeczenie zapadło na podstawie art. 37 b k.k. Skazany na bazie niniejszego wyroku ma odbyć karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 1 roku ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Z uwagi na fakt zaliczenia na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania Łukaszowi R. pozostały do odbycia 2 miesiące kary pozbawienia wolności.

Orzeczenie należy uznać za satysfakcjonujące, bowiem w sprawie istniały dwa nagrania z monitoringu, w tym jedno z monitoringu miejskiego, dokumentujące zdarzenia, drugi ze sprawców przyznał się do dokonania czynu wraz z Łukaszem R., a nadto świadek na okazaniu rozpoznał bronionego przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską klienta. Dodać należy, że drugi ze sprawców czynu został skazany na karę 2 lat bezwzględnego pozbawienia wolności.

Łukasz R. zaniechał dalszych działań w sprawie. Zamierza stawić się na odbycie kary.

 

 

Wygrana w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego lub o obniżenie alimentów

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie, VI Wydział Rodzinny i Nieletnich, wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt VI RC 254/17 o uchylenie obowiązku alimentacyjnego zgodnie z żądaniem Pozwanej reprezentowanej przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską powództwo o uchylenie obowiązku alimentacyjnego oddalił. Nadto, oddalił żądanie ewentualne o obniżenie alimentów i zasądził od Powoda na rzecz Pozwanej kwotę 2 400 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego pozwanej.

Wyrok jest prawomocny i wykonalny.

Wydanie przez Sąd Okręgowy Warszawa Praga postanowienia o udzieleniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności

W dniu 8 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie, VIII Wydział Penitencjarny, w sprawie o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności prowadzonej pod sygn. akt VIII Kow 1692/17/pr, udzielił skazanemu, którego obrońcą byłam w niniejszym postępowaniu, przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z przyczyn zdrowotnych.

 

 

Pozytywne zakończenie postępowania o ustalenie istnienia płci żeńskiej

Wyrokiem z dnia 7 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie prowadzonej pod sygn. akt III C 164/16 ustalił zgodnie z wnioskiem Powoda, którego reprezentowałam w postępowaniu, że Powód jest kobietą.

Pozwem o ustalenie istnienia płci żeńskiej w styczniu 2016 r. zainicjowane zostało postępowanie, które to zakończyło się po przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłych psychologa i psychiatry, po niespełna półtora roku, wyrokiem zgodnym z wnioskiem pozwu.

Niezmiernie cieszę się, że moja Mocodawczyni, która przeszła proces terapii psychologicznej i hormonalnej w kierunku m-k, będzie mogła rozpocząć funkcjonowanie w społeczeństwie w sposób kompletny, taki o jakim marzyła od wielu lat. Budzi także wielkie nadzieje na poprawę rozumienia problematyki transseksualizmu zachowanie Sądu orzekającego w sprawie, który to z wielką kulturą, empatią i otwartością umysłu procedował w niniejszej sprawie. 

Skuteczne zakończenie sprawy z tytułu regersu ubezpieczeniowego

W lutym 2017 r. mój Mocodawca otrzymał wezwanie do zapłaty od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z tytułu regresu ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel żądał zwrotu zapłaconej poszkodowanemu kwoty odszkodowania w wysokości 6 000,00 złotych argumentując na bazie pojedyńczych zeznań świadków, że mój Mocodawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

 

Odpowiadając w imieniu mojego Mocodawcy na wezwanie podniosłam, że nie sposób na bazie pojedyńczych i niespójnych zeznań świadków przyjąć, że mój Mocodawca zobowiązany jest do zapłaty. Twierdzenia części świadków, mocno zabarwione własną oceną, czy też bardziej wizją niż obiektywną obserwacją sytuacji, nie dawały bowiem w powiązaniu z pozostałym materiałem dowodowym podstaw do twierdzenia, że faktycznie mój Mocodawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Po zapoznaniu się z wywiedzioną przeze mnie argumentacją Allianz Polska S.A. odstąpił od dochodzenia roszczeń.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska

Wizyta w Belwederze, zaproszenie z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

W dniu 5 kwietnia 2017 r. gościłam w pałacu Belwederskim, korzystając z zaproszenia Kancelarii Prezydenta RP do udziału w obradach na temat nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Cieszę się, że mogłam wyrazić swoje zdanie w zakresie nowelizacji tejże ustawy, skądinąd zbieżne ze zdaniem reprezentanta Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Izby Radców Prawnych. 

Życzyłabym sobie, żeby głosy praktyków zostały usłyszane. Pozostanę przy tej nadziei pomimo, że nie wiele wskazywało by miała być ona spełniona.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska

Szkolenie w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie

W dniu 3 kwietnia 2017 r. miałam przyjemność podzielić się swoją wiedzą z uczniami klas licealych oraz Dyrektorami placówek nauczania z terenu Powiatu Sochaczewskiego. Szkolenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, które to było jego organizatorem.