Baner na SG poprawiony FINAL

Niezastosowanie aresztu z uwagi na obszerność materiału dowodowego

W dniu 9 października br. w sprawie prowadzonej za sygn. akt V Kp 1264/20 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, V Wydział Karny, nie uwzględnił wniosku Prokuratora Rejonowego Warszawa Ochota o zastosowanie tymczasowego aresztowania względem podejrzanego bronionego przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską. Zgodnie z wnioskiem obrony sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

Decyzja sądu wynikała z przyjęcia przez sąd założenia, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych podejrzanemu czynów, jednakże właśnie ten fakt podważa zasadność stanowiska Prokuratora co do celowości stosowania tymczasowego aresztowania z uwagi na możliwość podejmowania przez podejrzanego działań destabilizujących postępowanie karne w niniejszej sprawie. Jak wskazał sąd w uzasadnieniu:

Wskazać należy, że dowody wskazane we wniosku jako konieczne do przeprowadzenia w postaci badań z zakresu genetyki i osmologii, badań antropologicznych są tego rodzaju, że podejrzany nie ma możliwości wpłynięcia w jakikolwiek sposób na ich przeprowadzenie. Również kwestia ewentualnego zatrzymania i przesłuchania trzeciego sprawcy wskazanego w zarzutach z art. 278§1 k.k. nie jest w ocenie Sądu trafnym argumentem przemawiającym za zastosowaniem wobec podejrzanego izolacyjnego środka zapobiegawczego, mając na względzie, że zarówno dane jak i adres tej osoby są organom ścigania znane i kwestią krótkiego czasu jest ujęcie i jego przesłuchanie. Jednakże zdaniem Sądu pobyt podejrzanego w areszcie nie powinien być uzależniony od skuteczności i sprawności działań policji w tym zakresie. Z kolei podstawą stosowania w przedmiotowej sprawie tymczasowego aresztowania nie może być możliwość postawienia mu ewentualnie innych zarzutów. „Przy stosowaniu środków zapobiegawczych nie mają znaczenia zarzuty, jakie mogą być przedstawione podejrzanemu w przyszłości, bądź które postawiono lub planuje się postawić innym osobom.” (zob. postanowienie SA w Krakowie z dnia 13.02.2019 r., II AKz 69/19).

Z racji powyższego sąd zarządził natychmiastowe zwolnienie podejrzanego.

 

Zainteresowanych pomocą adwokata w sprawach karnych zapraszamy do kontaktu:

tel. 531 200 352, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uniewinnienie w sprawie o niealimentację

W sprawie o niealimentację małoletniego, w której to klient adwokat Agnieszki Prętczyńskiej został oskarżony o popełnienie czynu z art. 209 k.k., w dniu 8 października 2020 r. zapadł wyrok uniewinniający. Sąd Rejonowy w Radomiu, II Wydział Karny, w sprawie prowadzonej za sygn. akt II K 1180/20 uznał, że klient kancelarii jest niewinny a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Na gruncie niniejszej sprawy warto przypomnieć, że w toku postępowania karnego niezbędne jest udowodnienie zrealizowania przez osobę oskarżoną, swoim postępowaniem, wszystkich znamion czynu zabronionego. Stąd niezwykle ważne jest gruntowne przeanalizowanie sprawy karnej pod kątem realizacji ustawowych przesłanek odpowiedzialności karnej za dany czyn.

Zainteresowanych pomocą adwokata w sprawie karnej zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka

tel. 531 200 352, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uwzględnienie zażalenia na odmowę wszczęcia dochodzenia

Adwokat Agnieszka Prętczyńska reprezentowała Pokrzywdzonego, któremu to Prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum- Zachód odmówił wszczęcia dochodzenia w sprawie o czyn z art. 191 par. 1a k.k. W skutek złożonego przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, dnia 18 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Toruniu, II Wydział Karny, w sprawie prowadzonej za sygn. akt II Kp 468/20 przychylając się do stanowiska pełnomocnika Pokrzywdzonego, uchylił zaskarżone postanowienie.

Sąd Rejonowy w Toruniu stwierdził, że zażalenie zasługiwało na uwzględnienie albowiem decyzja organów postępowania przygotowawczego została wydana pochopnie, a przedłożony przez pełnomocnika Pokrzywdzonego materiał dowodowy daje podstawy do twierdzenia, że w sprawie zachodzi wysokie prawdopodobieństwo dopuszczenia się czynu przez wskazaną osobę.

Sprawa wróciła do dalszego prowadzenia.

 

Zainteresowanych pomocą adwokata zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka

Ul. Wilcza 31/6, 00-544 Warszawa

tel. 531 200 352, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wznowienie postępowania karnego- sukces adwokata przed SO w Radomiu

Sąd Okręgowy w Radomiu, V Wydział Karny Odwoławczy, wyrokiem z dnia 19 czerwca 2020 r., wznowił postępowanie karne w sprawie prowadzonej uprzednio za sygn. akt II K 2553/18 przez Sąd Rejonowy w Radomiu, zakończonej prawomocnym wyrokiem tegoż sądu z dnia 18 stycznia 2019 roku.

Dnia 10 marca 2020 r. Skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomiu został zatrzymany i doprowadzony do Aresztu Śledczego Warszawa Grochów celem odbycia kary pozbawienia wolności. Z adwokat Agnieszką Prętczyńską skontaktowała się konkubina Skazanego i udzieliła stosownych pełnomocnictw. Adwokat Agnieszka Prętczyńska jeszcze tego dnia udała się do Aresztu Śledczego Warszawa Grochów, a następnie złożyła wniosek o natychmiastowe zwolnienie Skazanego i wznowienie postępowania karnego, zakończonego prawomocnym wyrokiem karnym.W skutek podjętych przez adwokata czynności, Skazany po kilku dniach opuścił zakład karny. Do wniosku o wznowienie postępowania karnego nie przychylił się Prokurator i wniósł o jego oddalenie.

Sąd Okręgowy w Radomiu podzielił stanowisko obrońcy o potrzebie ponownego rozpoznania sprawy. Sprawa będzie ponownie rozpoznawana przez Sąd Rejonowy w Radomiu.

Klient jest zadwolony z rozstrzygnięcia.

 

Zainteresowanych pomocą adwokata zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka

Ul. Wilcza 31/6, 00-544 Warszawa

tel. 531 200 352, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Warunkowe zwolnienie- z wokandy na wolność

W dniu 16 czerwca br. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie o sygn. akt I AKzw 940/20 oddalił zażalenie Prokuratury i utrzymał w mocy postanowienie o warunkowym przedterminowym zwolneniu z odbycia reszty kary, bronionego przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską Skazanego.

Skazany odbył 7,5 roku kary pozbawienia wolności, o warunkowe przedterminowe zwolnienie mógł się ubiegać dopiero po odbyciu 2/3 kary. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Łomży w sprawie prowadzonej za sygn. akt II 1 Kow 524/20/wz z dnia 14 maja 2020 r. został zwolniony z pozostałego mu do odycia półtora roku kary bezwzględnego pozbawienia wolności. W skutek zażalenia Prokuratury sprawę finalnie na korzyść Skazanego zakończyło postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Skazany w dniu 16 czerwca br. opuścił zakład karny.

Podstawę orzeczenia stanowiło ustalenie pozytywnej prognozy kryminologicznej, której to wystąpienie zostało udowodnione przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską zgromadzoną przed wszczęciem tegoż postępowania dokumentacją. Należy mieć bowiem na względzie, że wystąpienie podstawowej przesłanki warunkowego przedterminowego zwolnienia tj. pozytywnej prognozy kryminologicznej wymaga udowodnienia.

Klient kancelarii jest zadowolony z rozstrzygnięcia.

Zainteresowanych pomocą obrońcy zapraszamy do kontaktu:

 

Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka

Ul. Wilcza 31 lok.6, 00-544 Warszawa

tel. 531 200 352, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Uchylenie stosowania tymczasowego aresztowania

Adwokat Agnieszka Prętczyńska zapewniała obronę w sprawie o zastosowanie tymczasowego aresztowania względem podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków w postaci 288,80 gram marihuany. Na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowała w sprawie zastosowania tymczasowego aresztowania złożyła zażalenie, w którym wskazała, że Sąd I Instancji popełnił błąd stosując areszt w niniejszej sprawie z uwagi na fakt, że pomimo nie postawienia innych zarzutów Podejrzanemu, Sąd I Instancji odnosił się do ustaleń Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Ursynowa, z których to wynikała możliwość dopuszczenia się przez Podejrzanego innych przestępstw.

Z argumentacją adwokat Agnieszki Prętczyńskiej zgodził się Sąd Okręgowy w Warszawie, X Wydział Karny Odwoławczy, który w sprawie o sygn. akt X Kz 1342/19 uchylił stosowanie tymczasowego aresztowania.    

Zainteresowanych usługami adwokata w sprawach karnych zapraszamy do kontaktu.

 

Adwokat o naruszeniu nietykalności cielesnej

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Wolters Kluwer w przedmiocie naruszenia nietykalności cielesnej. W wywiadzie udzielonym redaktor Monice Sewastianowicz adwokat Agnieszka Prętczyńska odniosła się do kwestii związanych z przestępstwem naruszenia nietykalności cielesnej, a także wyjaśniła na czym polega obrona konieczna.

Publikacja dostępna pod linkiem:

Adwokat Agnieszka Prętczyńska dla prawo.pl

Adwokat pomoc w sprawach aresztowych/zatrzymaniach

Adwokat- areszt lub zatrzymanie- pomoc prawna

Adwokat Agnieszka Prętczyńska udziela pomocy prawnej w sprawach zatrzymania lub tymczasowego aresztownia.

Po otrzymaniu zawiadomienia o zatrzymaniu w postępowaniu karnym adwokat Agnieszka Prętczyńska odbiera pełnomocnictwo do obrony od rodziny zatrzymanego lub jego konkubiny/konkubenta. Następnie obrońca kontaktuje się z funkcjonariuszem policji prowadzącym postępowanie, ustala sygnaturę sprawy oraz podstawę zatrzymania. Kolejną czynnością jest udanie się przez adwokat Agnieszkę Prętczyńską osobiście do organu prowadzącego czynnośc zatrzymania i złożenie pism w sprawie tj. o widzenie z zatrzymanym, o dopuszczenie do udziału w czynnościach postępowania oraz wgląd w akta. Na podstawie złożonych pism zasadniczo adwokat ma możliwość niezłocznego przeprowadzenia rozmowy z zatrzymanym, a także podjęcia rozmów z policją oraz prokuratorem prowadzącym postępowanie. W między czasie pozostaje w stałym kontakcie z rodziną i/lub konkubentem/konkubiną.

W przypadku, gdyby mimo przeprowadzonych rozmów doszło do skierowania wniosku o tymczasowe aresztownie przez Prokuratora, adwokat Agnieszka Prętczyńska uczestniczy w posiedzeniu aresztowym, które prowadzone jest przez Sąd Rejonowy. W sytuacji uwzględnienia wniosku Prokuratora i zastosowaniu tymczasowego aresztowania przez Sąd Rejonowy, adwokat sporządza zażalenie do Sądu Okręgowego oraz udaje się do aresztu śledczego, celem odbycia ponownych rozmów z aresztowanym.

W toku postępowania adwokat pozostaje w stałym kontakcie z rodziną/konkubiną/konkubentem i informuje o stanie sprawy, kwestiach związanych z organizacją życia tymczasowego aresztowanego w areszcie, dalszym toku postępowania.

Pomoc w tego rodzaju sprawach karnych udzielana jest niezwłocznie.

Kontakt:

tel. 531 200 352

 

 

 

tagi: adwokat karne, adwokat areszt, adwokat zatrzymanie, kancelaria pomoc w sprawie aresztowania, pomoc prawna, adwokat sprawa karna warszawa, skuteczny adwokat warszawa, dobry adwokat warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

Niska grzywna za posiadanie narkotyków, wyrok

Adwokat Agnieszka Prętczyńska, adwokat specjalizujący się w sprawach karnych, zapewniała pomoc prawną oskarżonemu o posiadanie łączie około 27 gram narkotyków. Sprawę rozpoznał Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, który uznając winę Sebastiana P. skazał go na karę grzywny w wysokości 2 000,00 zł. Wyrok sądu zapadł w sprawie prowadzonej pod sygn. akt V K 3386/19 dnia 15 listopada 2019 r.

Klient kancelarii Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka został w dniu 3 grudnia 2018 r. w mieszkaniu zatrzymany za posiadanie mefedronu, haszyszu i marihuany. Następnie oskarżony o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Aresztu nie stosowano.

Z uwagi na fakt zatrzymania i znalezienia ww. substancji w mieszkaniu skazanego, nie zaprzeczano w toku sprawy samemu faktowi posiadania. Obrona przyjęła inną linię, koncentrując się na zminimalizowaniu kary.

Klient jest zadowolony z rozstrzygnięcia. Apelacja nie będzie składana.

 

Adwokat Sprawy Karne:

tel. 531 200 352

 

 

 

 

 

tagi: adwokat warszawa, skuteczny adwokat warszawa, adwokat sprawy karne, adwokat posiadanie narkotyków, posiadanie narkotyków obrona, grzywna za posiadanie, wyrok sądu za posiadanie, dobry adwokat karne

 

 

 

Nie zastosowanie aresztowania w sprawie z art. 156 par. 1 k.p.k.

W dniu 25 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Grójcu w sprawie prowadzonej pod sygn. akt II Kp 595/19 nie uwzględnił wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Grójcu o zastosowanie tymczasowego aresztowania względem Klientki, którą reprezentowała adwokat Agnieszka Prętczyńska.

Klientka kancelarii Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka podejrzana jest o popełnienie czynu z art. 156 par. 1 pkt 2 Kodeksu karnego tj. spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Z uwagi na charakter czynu i zagrożenie karą powyżej 3 lat pozbawianie wolności Prokurator wystosował do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obrońca adwokat Agnieszka Prętczyńska wnosiła o nieuzwględnienie wniosku i zastosowanie dozoru oraz poręczenia majątkowego.

Sąd przychylił się do wniosku adwokat Agnieszki Prętczyńskiej.

 

 

 

Tagi: nie stosowanie aresztu, nie zastosowanie tymczasowego aresztowanie, tymczasowe aresztowanie, areszt co robić, zatrzymanie, pomoc prawna, skuteczny adwokat, sprawy karne

 

 

Umorzenie dochodzenia w sprawie o kradzież z włamaniem

adwokat karne warszawa

Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota w Warszawie umorzyła dochodzenie prowadzone pod sygn. akt PR 4 Ds. 1103.2019/III przeciwko mojemu Mocodawcy Sebastianowi P. podejrzanemu o czyn z art. 279 par. 1 Kodeksu Karnego tj. o kradzież z włamaniem.

Umorzenie nastąpiło na bazie art. 17 par. 1 pkt 1 Kodeksu postępowania karnego czyli z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Jak stwierdził Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota w uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu dochodzenia: "brak jest jednoznaczych w swej wymowie dowodów wskazujących bezspornie, że to podejrzany dopuścił się zarzuconego mu czynu".

Z wyniku sprawy mój Mocodawca jest usatysfakcjonowany.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska