Baner na SG poprawiony FINAL

Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka

  

Witam Szanownych Państwa,

na stronie kancelarii adwokackiej Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka. Zachęcam do zapoznania się z przedstawionymi na niej informacjami dotyczącymi mojej osoby oraz prowadzonej przeze mnie praktyki adwokackiej.

Wykonuję zawód adwokata jako członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Prowadzona przeze mnie kancelaria adwokacka ma swoją siedzibę w Warszawie, przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy oraz Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie. Aplikację adwokacką odbyłam przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyłam stacjonarne studia prawa na Uniwersycie Wrocławskim, gdzie w ramach programu Socrates, w uznaniu za osiągnięcia w naukach prawnych, odbyłam studia prawa na University od Malta.

Aktualnie prowadzę sprawy o odszkodowania oraz sprawy karne, w obu tych dziedzinach nieustannie poszerzając swoją praktykę zawodową. Jako adwokat od spraw karnych realizowałam czynności przed Prokuraturami Rejonowymi i Prokuraturą Okręgową w Warszawie, a także Prokuraturą Krajową. Pomoc kancelarii w sprawach karnych obejmuje sprawy z zakresu prawa karnego i prawa karnego wykonawczego. Udzielam wsparcia na etapie tak aresztowym jak i w apelacji.

Zapewniam reprezentację przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

   

czytaj1

Formularz zgłoszenia

 Usługi

 

Odszkodowania

Sprawy o odszkodowania należą do mojej głównej specjalizacji. Zapewniam reprezentację w sprawach o odszkodowania za szkody na osobie i mieniu przed sądami wszelkich instancji. Pomagam moim Mocodawcą w postępowaniach o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę z tytułu udziału w wypadku komunikacyjnym, wypadku drogowym ze skutkiem śmiertelnym oraz o odszkodowania medyczne za błędy lekarskie. Prowadzę sprawy o odszkodowania z umów ubezpieczenia OC domu i mieszkania, OC rolników, AC oraz polis na życie. Posiadam doświadczenie w sprawach o naruszenie dóbr osobistych.

czytaj1

 

 

prawokarne temida

 Prawo karne

Reprezentuję interesy moich Mocodawców jako obrońca lub oskarżyciel posiłkowy. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu spraw o wypadki w komunikacji, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, posiadanie narkotyków, handel narkotykami, znęcanie się nad rodziną, groźby karalne, gwałt, zabójstwo, rozbój, pobicie (naruszenie czynności narządu ciała, ciężkie uszkodzenie), narażenie pacjenta przez lekarza na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, kradzież, oszustwo, rozbój czy fałszerstwo dokumentów. Zapewniam pomoc na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego.

czytaj1

 

 

Ręce podpisujące kontrakt inne sprawy

Inne sprawy

Zapewniam obsługę prawną w sprawach cywilnych o roszczenia majątkowe. Udzielam pomocy prawnej w sprawach o zapłatę z tytułu umowy sprzedaży, umowy na świadczenie usług, zlecenia, umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych. Prowadzę negocjacje między kontrahentami, sporządzam wszelakie pisma pozaprocesowe i procesowe. Stale świadczę obsługę prawną na rzecz fundacji, spółki z o.o., punktu przedszkolnego, klubu koszykarskiego i firmy transportowej. Mam doświadczenie w prowadzeniu spraw o podział majątku, spadkowych oraz gospodarczych.

czytaj1

Aktualności

 

aktualnosci

czytaj1

Publikacje

Odszkodowanie za szkodę i zadoścuczynienie za...

31 styczeń 2017

W niniejszym artykule zostaną wskazane konkretne przepisy prawne z ktorych wynika obowiązek ubezpieczyciela do zapłaty bezpośrednio poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym odszkodowania, zadośćuczynienia za krzywdę oraz renty. Uznałam, bowiem, że pomimo znacznej ilości publikacji w tym zakresie, zamieszczonych w sieci Internet, brak artykułów w obszarze wystarczającym podających normy p...


Czytaj więcej...

Proces likwidacji szkody osobowej przez Ubezp...

31 styczeń 2017

Ze względu na znaczną ilość publikacji w tym zakresie pozwolę sobie ograniczyć tenże artykuł do przybliżenia poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych kwestii związanych z dowodzeniem szkody, krzywdy i ich wysokości. Po primo, zawsze polecam spokojne i staranne przygotowanie się do zgłoszenia roszczeń z umowy ubezpieczenia. Proste poinformowanie Ubezpieczyciela o wysokości żądanych kwot, zawieraj...


Czytaj więcej...

Świadczenia dla rodziny zmarłego w wypadku

31 styczeń 2017

Nie ma możliwości pełnego zrekompensowania za pomocą środków pieniężnych śmierci osoby bliskiej, żadna bowiem kwota nie może zmniejszyć cierpień związanych z tego rodzaju stratą. Niemniej, cierpienie jakie wywołuje nagła strata osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym wymaga kompensacji, chociażby z tego względu, że w procesie, jakim jest żałoba, bliscy zmarłego przeżywają wiele trudn...


Czytaj więcej...

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny z OC

31 styczeń 2017

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo do odszkodowania zgodnie z art. 444 par. 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że "W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a...


Czytaj więcej...

Przestępstwo oszustwa i dolus directus colora...

31 styczeń 2017

Oszustwo jest przestępstwem niezwykle ciekawym od strony psychologicznej, socjologicznej i prawnej. Zważyć bowiem należy, że zazwyczaj sprawcą tegoż przestępstwa jest osoba pozostająca w pozornie bliskich relacjach interpersonalnych, częstokroć ocenianych jako przyjacielskie, z ofiarą. Przyglądając sie relacji sprawcy i pokrzywdzonego zdumiewa z jednej strony przebiegłość sprawcy, jego zdolność do...


Czytaj więcej...

Wyrok skazujący na karę grzywny i co dalej?

21 czerwiec 2019

Osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu karnego na karę grzywny może w zależności od swojej sytuacji życiowej (rodzinnej, zawodowej i finansowej) albo ją zapłacić albo też skorzystać z instytucji prawa karnego wykonawczego, takich jak wniosek o rozłożenie zasądzonej grzywny na raty, odroczenie terminu jej płatności czy też umorzenie grzywny w całości lub części. W przypadku, gdy chcemy i mamy ...


Czytaj więcej...

Adwokat sprawy karne- doświadczenie zawodowe

09 grudzień 2019

Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, w których oskarżenie dotyczyło m.in. popełnienia przestępstwa o: spowodowanie wypadku w komunikacji (art. 177 k.k. i 178 k.k.), prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości (art. 178a k.k.), znęcanie się fizyczne i psychiczne nad osobą najbliższą (art. 207 k.k.), uprowadzenie lub zatrzyma...


Czytaj więcej...

Posiadanie narkotyków/marihuany i okolicznośc...

04 listopad 2019

Znaczną ilość postępowań karnych w naszym kraju stanowią te związane z posiadaniem środków odurzających, zwłaszcza marihuany, amfetaminy, kokainy, czy też aktualnie mefedronu i innych dopalaczy. Z uwagi fakt, że zazwyczaj do ujawnienia przestępstwa dochodzi przy zatrzymaniu przez funkcjonariuszy policji lub przeszukaniu mieszkania, czy też domu, zasadniczo mało skuteczna jest linia obro...


Czytaj więcej...

Gwałt w kodeksie karnym- przepisy, praktyka, ...

16 wrzesień 2019

Wielokrotnie w swojej praktyce zawodowej prowadziłam sprawy w których zarzuty dotyczyły przestępstwa zgwałcenia. Na samym wstępnie zatem pragnę wskazać, że są to sprawy zasadniczo niezwykle złożone, w których wyrok końcowy sądu, nie wiadomo jaki będzie. Mieć trzeba bowiem na względzie, że do czynu dochodzi zasadniczo w miejscu nie objętym żadnych monitoringiem i wyłącznie w o...


Czytaj więcej...

Adwokat sprawa karna warszawa- przerwa, odroc...

09 grudzień 2019

ADWOKAT SPRAWA KARNA POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE Adwokat Agnieszka Pręczyńska zapewnia pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa wykonawczego, w szczególności o: 1) przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, 2) odroczenie wykonania kary, 3) warunkowe zawieszenie wykonania kary. Kancelaria Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu ww. spra...


Czytaj więcej...

Adwokat sprawy karne- aktualności z wokandy

09 grudzień 2019

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznawania się z aktualnościami z wokandy. Uczciwie informujemy, że z uwagi na skupianie się na głównym przedmiocie działalności kancelarii, nie jesteśmy w stanie na bieżąco informować o naszej działalności. Poniżej postaramy się prezentować rozstrzygnięcia w sprawach, zastrzegając, że z uwagi na zakaz reklamy obowiązujący adwokatów i w zwią...


Czytaj więcej...

Kradzież samochodu, paserstwo- przepisy, dowo...

04 marzec 2020

Przestępstwo kradzieży samochodu należy do jednego z najbardziej rozpowszechnionych czynów przestępnych. Rocznie w kraju stwierdza się popełnienie około 10 tys. tego rodzaju przestępstw (szczegółowe statystyki statpol (http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/kradzieze-samochodow)), z czego wykrywalność utrzymuje się od kilku lat na poziomie mniej więcej 20%. Z kole...


Czytaj więcej...

Zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania lu...

09 wrzesień 2020

"Umarzam jak uważam" od lat jest dla jednostek policji i prokuratury zwrotem charakteryzującym sposób postępowania. W roku 2019 odmówiono wszczęcia śledztwa/dochodzenia w 283 330 sprawach i umorzono 406 770 spraw, w tym 122 150 z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa. Ze szczegółowymi statystykami zapoznać się można pod linkiem: Odmowy i umorzenia post...


Czytaj więcej...

Znęcanie się psychiczne i fizyczne- jak wyglą...

29 wrzesień 2020

Nieomal zwyczajem rozwodzących się małżonków, od wielu już lat, stało się składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa znęcania się psychicznego i/lub fizycznego nad rodziną w związku z prowadzonym bądź zakładanym procesem rozwodowym. Praktyka ta doprowadziła w moim odczuciu do bagatelizowania przez organy policji i prokuratury tego rodzaju zawiadomień. Tym samym, kiedy dowiadujem...


Czytaj więcej...